Information om behandling av personuppgifter

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

ELF Development AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e post, foto och ip-adress.


Ändamål med behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.
ELF Development AB lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.
Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning. Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig – se nedan.


Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade. Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.


Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är ELF Development AB , Adelgatan 21, 21122 Malmö, info@elfdevelopment.dk.